DE BELGISCHE NATIONALE ORDEN
 
     
 

 

 
 
 • De Leopoldsorde (ingesteld in 1832)
 • De Kroonorde (ingesteld in 1897)
 • De Orde van Leopold II (ingesteld in 1900)
 

De hiërarchische rangschikking van de Nationale Orden
waarbij het Grootlint in de Leopoldsorde de hoogste Orde is:

 • Grootlint in de Leopoldsorde (1832)
  Grootkruis in de Kroonorde (1897)
  Grootkruis in de Orde van Leopold II (1900)

  Grootofficier in de Leopoldsorde (1832)
  Grootofficier in de Kroonorde (1897)
  Grootofficier in de Orde van Leopold II (1900)

  Commandeur in de Leopoldsorde (1832)
  Commandeur in de Kroonorde (1897)
  Commandeur in de Orde van Leopold II (1900)

  Officier in de Leopoldsorde (1832)
  Officier in de Kroonorde (1897)
  Officier in de Orde van Leopold II (1900)

  Ridder in de Leopoldsorde (1832)
  Ridder in de Kroonorde (1897)
  Ridder in de Orde van Leopold II (1900)

  Gouden Palmen der Kroonorde (1897)
  Zilveren Palmen der Kroonorde (1897)

  Gouden Medaille der Kroonorde
  Gouden Medaille in de Orde van Leopold II (1900)

  Zilveren Medaille der Kroonorde
  Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II (1900)

  Bronzen Medaille der Kroonorde
  Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II
 
 
   
 

In deze Orden bestaan de graden:

• Grootofficier
• Commandeur
• Officier
• Ridder

en de titels

• Grootkruis in de Orde van Leopold II
en de
• Kroonorde
en het
• Grootlint in de Leopoldsorde
.

Verder zijn er nog:
• Palmen en
• Medailles

In de Leopoldsorde zijn er:
• Burgerlijke onderscheidingen
• Militaire onderscheidingen
• Maritieme onderscheidingen

   
     
 
Bronnen: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/nationale_orden/hierarchie/
 

 


         
         
 

De drie Nationale Orden

De Nationale orden maken deel uit van de Orden van Verdienste, die door de Staat ten gunste van iedere burger werden ingesteld.

Er zijn drie Nationale orden.

 • De Leopoldsorde

  Deze werd ingesteld bij de wet van 11 juli 1832, aangevuld bij de wet van 28 december 1838 en de koninklijke besluiten van 3 augustus 1832 en 16 mei 1839. 
  Het is de oudste en belangrijkste ridderorde van België. 
  Ze wordt doorgaans uitgereikt aan personen met een bepaalde status die een lange carrière achter de rug hebben of voor een bijzondere verdienste. 

 • De Kroonorde

  Deze werd ingesteld bij de decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898. 
  Ze wordt verleend voor artistieke, literaire of wetenschappelijke verdiensten of aan personen die de handels- en industriële belangen van het land hebben behartigd of voor aan het land bewezen diensten. 

 • De Orde van Leopold II

  Deze werd ingesteld bij het decreet van 24 augustus 1900 en maakt sinds 1908 deel uit van het Belgisch stelsel van orden en onderscheidingen. 
  Ze wordt verleend voor verdiensten ten aanzien van de Koning of het koninklijk huis, dan wel als beloning voor een bepaald aantal jaren dienst.

De orden zijn onderverdeeld in de graden Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier en in de titels Grootkruis in de Orde van Leopold en in de Kroonorde, evenals het Grootlint in de Leopoldsorde. Verder zijn er Palmen en Medailles.

De verschillen tussen de Orden zijn in de loop der jaren zo goed als verdwenen. Tussen de orden bestaat een gecombineerde hiërarchie waarbinnen bevorderingen worden toegekend.

 
 
 


         
 
 

Wetgeving en reglementering

 • wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006. 
 • koninklijk besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden  bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006. 
 • koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2008 
 • koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008. 
 • koninklijk besluit van 16 april 2008 tot goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2008. 
 • koninklijk besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2008. 
 • koninklijk besluit van 10 februari 2009 tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2009.
 
 
 


         
 
 

Draagwijze van eretekens

Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden mag het ereteken worden gedragen zodra de Koning het toekenningsbesluit heeft ondertekend.

De insignes van de Belgische Nationale Orden komen voor als kleinood, miniatuur en lint of rozet. 
De eretekens worden niet bovenop de kledij gedragen, behalve bij vaderlandslievende ceremonies. 
Op een burgerlijk uniform mogen geen rozetten, linten en miniaturen worden gedragen.

De draagvolgorde van de Belgische ertekens wordt bepaald door de hiërarchische rangschikking van de klassen waaruit de Belgische nationale bestaan. 
Andere eretekens dan de Nationale Orden worden na de Belgische Nationale Orden gedragen, vertrekkende van het midden van de borst. 
De Belgische orden hebben voorrang, zelfs de palmen en medailles, op buitenlandse eretekens (om redenen van hoffelijkheid zijn uitzonderingen mogelijk).

Een en ander wordt toegelicht in het boek "De Belgische Nationale Orden" van Commandant Pat Van Hoorebeke.

 
 
 


         
 

NATIONALE ORDEN


________

Zitting 2010-2011

________

27 januari 2011

________

SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-878


de Bert Anciaux(sp.a)


aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

________

Nationale ordes - Structuur - Regels - Kostprijs

________

eervolle onderscheiding 
Koning en Koninklijke familie

________

27/1/2011

Verzending vraag

14/2/2011

Antwoord

________

________

SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-878 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

België telt drie nationale ordes, namelijk de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II. Hierover de volgende vragen.
1) Zijn deze ordes hiërarchisch geordend? Zo ja, welke hiërarchie en met welke finaliteiten?
2) Hoe worden deze ordes beheerd en welke regels, richtlijnen of afspraken bestaan er hieromtrent?
3) Wie beslist over de toekenning van de onderscheidingen van deze Ordes en aan de hand van welke criteria worden deze toegekend? Worden de leden van de Koninklijke Familie betrokken bij de toekenning of het beheer van deze Ordes? Zijn de criteria voor de toekenning van deze onderscheidingen aan buitenlanders verschillend van deze voor Belgen?
4) Wat is de kostprijs van het beheer en de werking van deze Ordes?
5) Houdt men bij de toekenning van deze ordes rekening met het bestaan van gemeenschappen en gewesten? Worden de gemeenschaps- en gewestregeringen betrokken bij het toekennen van deze onderscheidingen? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waarom niet?
6) Kan men een toekenning van een Orde weigeren, en zo ja, in welke gevallen gebeurde dit reeds en omwille welke redenen?

Antwoord ontvangen op 14 februari 2011 :

1. De Nationale Orden zijn inderdaad hiërarchisch geordend, waarbij het gaat om een gecombineerde hiërarchie van de drie orden. Voor een overzichtstabel verwijzen we naar de website van Buitenlandse Zaken http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/nationale_orden/index.jsp alsook naar de publicatie van P. Van Hoorebeke, De Belgische Nationale Orden, [Kortrijk-Heule], UGA, [2007], inzonderheid blz. 126.
2. Het beheer van de Nationale Orden is van oudsher toevertrouwd aan de minister van Buitenlandse Zaken. De toekenning van onderscheidingen in de Nationale Orden wordt geregeld door de wet van 1 mei 2006 en de uitvoeringsbesluiten van 13 oktober 2006 en van 5 juni 2008. Daarnaast mag de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad jaarlijks maximaal vijftien namen van verdienstelijke Belgische personaliteiten voordragen voor een hoge onderscheiding in de Leopoldsorde of in de Kroonorde (koninklijk besluit van 10 februari 2003°.
3. We verwijzen hiervoor naar bovenstaande wetgeving. Op grond van de bevoegdheid die hem door de Grondwet werd toegekend (artikel 114), tekent de Koning alle koninklijke besluiten van verlening van onderscheidingen in de Nationale Orden. Ook personen met een buitenlandse nationaliteit die bijzondere en uitzonderlijke verdiensten voor ons land kunnen inroepen vallen onder de algemene principes van bovengenoemde wet (artikel 18).
4. Er wordt jaarlijks een bepaald budget ingeschreven op de begroting van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de aanschaf van juwelen van de Nationale Orden (voor staatsbezoeken, prinselijke zendingen, decoraties aan vertrekkende buitenlandse diplomaten, enz.). Voor de rest gebeurt het feitelijke beheer door een kleine dienst binnen deze FOD.
5. Elke gemeenschaps- en gewestregering krijgt jaarlijks een bepaald contingent ter beschikking waarover ze kan beschikken met respect voor de algemene principes vervat in bovengenoemde wet; daarbuiten kan elke minister binnen deze regeringen ook voordrachten doen. De coördinatie berust bij de Kanselarij van de Eerste minister.
6. Indien aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden niet voldaan is, indien er onvoldoende redenen zijn om tot verlening over te gaan of in geval van een veroordeling of tuchtstraf kan een toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden geweigerd worden.

 
 
 


             
 
     
 
Belgische eervolle onderscheidingen en andere militaire medailles
 
     
 
 
De Leopoldsorde
 
De Kroonorde
 
De Orde van Leopold II
 
             
 
       
 
Grootlint in de
Leopoldsorde
 
Grootkruis in de
Kroonorde
 
Grootkruis in de
Orde van Leopold II
 
 
       
 
Grootofficier in de
Leopoldsorde
 
Grootofficier in de
Kroonorde
 
Grootofficier in de
Orde van Leopold II
 
 
       
 
Commandeur in de
Leopoldsorde
 
Commandeur in de
Kroonorde
 
Commandeur in de
Orde van Leopold II
 
 
       
 
Officier in de
Leopoldsorde
 
Officier in de
Kroonorde
 
Officier in de
Orde van Leopold II
 
 
       
 
Ridder in de
Leopoldsorde
 
Ridder in de
Kroonorde
 
Ridder in de
Orde van Leopold II
 
 
           
     
Gouden Palmen in de
Kroonorde
     
 
           
     
Zilveren Palmen in de
Kroonorde
     
 
       
 
Rugzijde Gouden Medaille in de
Kroonorde
(niet meer in gebruik)
 
Gouden Medaille in de
Kroonorde
 
Gouden Medaille in de
Orde van Leopold II
 
 
         
     
Zilveren Medaille in de
Kroonorde
 
Zilveren Medaille in de
Orde van Leopold II
 
 
 
     
     
Bronzen Medaille in de
Kroonorde
 
Bronzen Medaille in de
Orde van Leopold II
 
 
 
         
Vorige pagina
  Menupagina BSD   Volgende pagina